Wysyłka GRATIS! dla zamówień na kwotę minimum 199zł brutto


Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AlkoPartner.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego AlkoPartner.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://alkopartner.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy INFOBIOS Andrzej Olszewski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://alkopartner.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy AlkoPartner.pl, działający pod adresem https://alkopartner.pl, prowadzony jest przez Andrzeja Olszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INFOBIOS Andrzej Olszewski zarejestrowanego w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku, pod nr. 89908

Dane kontaktowe:
INFOBIOS Andrzej Olszewski
ul. Składowa 7 lokal 7, 15-399 Białystok
NIP: 543-208-72-23
REGON: 200448071
Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres biuro@alkopartner.pl lub pod numerem telefonu: 534455566 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej z włączoną obsługą javascript oraz akceptacja cookies, lub

b) Przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą javascript oraz akceptacja cookies,

c) Przeglądarka Google Chrome w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą javascript oraz akceptacja cookies,

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 600 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa INFOBIOS Andrzej Olszewski zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://alkopartner.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. INFOBIOS Andrzej Olszewski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez INFOBIOS Andrzej Olszewski za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię INFOBIOS Andrzej Olszewski.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody INFOBIOS Andrzej Olszewski.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla INFOBIOS Andrzej Olszewski,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://alkopartner.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdź zakup" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Potwierdź zakup".

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z INFOBIOS Andrzej Olszewski umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się do paczkomatów Inpost lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy znajdują się pod adresem: https://alkopartner.pl/koszty-dostawy. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Odbiór osobisty w siedzibie firmy jest bezpłatny. Produkty można odebrać pod adresem: ul. Składowa 7 lokal 7, 15-399 Białystok od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach: 09:00 - 17:00

5.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych. Początek biegu terminu realizacji dostawy liczy się od momentu uznania kwoty zamówienia na rachunku Sprzedawcy lub wysłania przez Klienta zamówienia w przypadku wyboru formy zapłaty za pobraniem.

5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://alkopartner.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego: 86114020040000390273582412,

b) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym,

c) za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

d) szybkimi płatnościami Przelewy24

e) szybkimi płatnościami PayByNet

6.3 Przy wyborze Klienta płatności przelewem, płatności gotówką przy odbiorze osobistym lub szybkich płatności elektronicznych,  Klient jest obowiązany do wykonania płatności w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.4 Przy wyborze Klienta płatności za pobraniem, Klient jest obowiązany do zapłaty przy odbiorze przesyłki.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres INFOBIOS Andrzej Olszewski podany w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie można wysłać pisemnie na adres INFOBIOS Andrzej Olszewski ul. Składowa 7 lokal 7, 15-399 Białystok lub pocztą elektroniczną na e-mail: biuro@alkopartner.pl. Przykładowy wzór odświadczenia jest dostępny pod adresem: https://alkopartner.pl/zwroty

7.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towarów w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu  takich  samych  sposobów płatności, jakie  zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu odesłania produktów, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena  lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem  świadczenia  są napoje  alkoholowe, których  cena  została uzgodniona przy  zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w  celu dokonania pilnej naprawy  lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem  świadczenia  są nagrania dźwiękowe  lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli  Klient odeśle produkty przed upływem terminu 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

INFOBIOS Andrzej Olszewski
ul. Składowa 7 lokal 7, 15-399 Białystok

7.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.7. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

7.8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktów wynikających z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. INFOBIOS Andrzej Olszewski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta (rękojmia), w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Sprzedawca obowiązuje się do dostarczenia do Klienta produktu wolnego od wad. Więcej informacji o prawach Klienta oraz odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady produktu są zwarte na stronie: https://alkopartner.pl/reklamacje

8.3. W opisie reklamacji, zaleca sie podanie następujących informacji przez Klienta:

- w szczególności rodzaju  i  daty  wystąpienia  wady oraz informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,

- wymaganego  sposobu  doprowadzenia Produktu  do  zgodności  z  Umową  Sprzedaży  lub  oświadczenia  o  obniżeniu  ceny  albo  odstąpieniu  od
Umowy  Sprzedaży,

- danych  kontaktowych  składającego  reklamację , w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji  przez  Sprzedawcę.

Podane w punkcie 8.3 podpunkty mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@alkopartner.pl lub INFOBIOS Andrzej Olszewski
ul. Składowa 7 lokal 7, 15-399 Białystok
INFOBIOS Andrzej Olszewski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od momentu jej złożenia. Reklamację uznaje się za uzasadnioną jeśli Sprzedawca nie ustosunkuje się do zgłoszenia w powyższym terminie.

8.5. W momencie, kiedy Sprzedawca musi wyrazić określone stanowisko w sprawie reklamacji Klienta lub wykonania czynności wynikających z rękojmi i wymagane będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Sprzedawca zwróci się z prośbą do Klienta o wysyłkę  Produktu  na  koszt  Sprzedawcy  na  adres ul. Składowa 7 lokal 7, 15-399 Białystok.

8.6 Bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta nie zależy od prośby Sprzedawcy o wysyłkę Produktu o której mowa w punkcie 8.5. Klient ma prawo do żądania od Sprzedawcy wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

8.7. INFOBIOS Andrzej Olszewski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. INFOBIOS Andrzej Olszewski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić INFOBIOS Andrzej Olszewski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: INFOBIOS Andrzej Olszewski
ul. Składowa 7 lokal 7, 15-399 Białystok, mailowo pod adres biuro@alkopartner.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. INFOBIOS Andrzej Olszewski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od momentu jej złożenia. Reklamację uznaje się za uzasadnioną jeśli Sprzedawca nie ustosunkuje się do zgłoszenia w powyższym terminie.

X. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy INFOBIOS Andrzej Olszewski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy INFOBIOS Andrzej Olszewski a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę  INFOBIOS Andrzej Olszewski.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/